Veilig wonen in Hollandsche Rading

Op woensdagavond 9 maart hield VVD De Bilt een Kernbijeenkomst in het dorpshuis van Hollandsche Rading. In een informeel rondetafelgesprek is er van gedachten gewisseld over veiligheid, verkeer, onderwijs en wonen in Hollandsche Rading.

Aanwezig waren inwoners, vertegenwoordigers van de Bosbergschool, Samen Voor Hollandsche Rading, raadsleden en commissieleden VVD De Bilt, wethouder Jolanda van Hulst en burgemeester Arjen Gerritsen.

Objectieve en subjectieve veiligheid in Hollandsche Rading

Burgemeester Arjen Gerritsen presenteerde een aantal conclusies uit het Veiligheidsbeeld 2015 van de Gemeente De Bilt. De Bilt is eerder dan omliggende gemeenten gestart met preventie, en dat is te zien aan de goede tendens, er is steeds minder criminaliteit. Maar, let wel, criminaliteit kan niet gestopt worden en incidenten zijn niet te vermijden. Een extra inventarisatie van aangiften van afgelopen half jaar in Hollandsche Rading toont dat een aantal soorten criminaliteit hier niet is voorgekomen, er waren bij voorbeeld geen woninginbraken in het afgelopen halfjaar, geen overlast van jongeren. Er is, zij het in zeer geringe omvang, wel wat andere criminaliteit, zoals autokraken en een vernieling bij het station.

Binnenkort verschijnen de uitkomsten van de burgerpeiling in gemeente De Bilt. Deze geeft inzicht in de beleving van inwoners. Zonder vooruit te lopen op de presentatie daarvan geeft de burgemeester aan dat hierin een verschil te zien zal zijn tussen objectieve veiligheid en veiligheidsgevoel. De beleving van inwoners blijkt anders dan de concrete werkelijkheid. Burgemeester Gerritsen schetst dat een ernstig feit als een woninginbraak elders, bij iemand die je kent, een deuk in je veiligheidsgevoel is, ook al gebeurt er in je directe woonomgeving niets.

Hoe verder? Empowerment en Preventie, Whatsappgroep Hollandsche Rading

Empowerment van burgers is goed om de objectieve veiligheid en het subjectieve veiligheidsgevoel dichter bij elkaar te brengen. Er zijn hiervoor al goede projecten. In De Bilt is er het  project Waaks, waarbij burgers tijdens het uitlaten van de hond hun ogen en oren in de buurt  gebruiken. Het gebiedsgericht werken in Hollandsche Rading werpt ook zijn vruchten af. Bewoners weten elkaar te vinden en nemen concrete initiatieven.  Een zo’n voorbeeld is Veilig Hollandsche Rading (VHR). Rob Adriaansen van VHR vertelt over de WhatsApp groepen Hollandsche Rading. Via Whatsapp kunnen waarschuwingen en meldingen van inwoners worden doorgegeven, de politie is er ook op aangesloten. Er zijn nu twee groepen van maximaal 256 deelnemers en het hele gebied vanaf de Diependaalselaan in Hilversum tot aan Maartensdijk wordt afgedekt. Bijna elke straat is vertegenwoordigd en er kan snel informatie gedeeld worden. Een idee is om met stickers op afvalcontainers te tonen dat inwoners attent zijn op hun omgeving en dat inbrekers geen kans maken.

Preventie en voorlichting, zoals met de Week tegen de woninginbraak werpt ook zijn vruchten af. De afgelopen jaren hebben gemeente en politie hier flink in geïnvesteerd. In de cijfers is te zien dat het aantal inbraakpogingen toeneemt maar het aantal gelukte woninginbraken afneemt.

Verkeer op de Tolakkerweg

De Provincie Utrecht heeft in de afgelopen jaren toezeggingen gedaan om de Tolakkerweg veiliger te maken, door herinrichting en door de maximum snelheid tussen Hollandsche Rading en Maartensdijk van 80 naar 60 te brengen. Inwoners willen graag dat de Provincie nu in actie komt. Wethouder Jolanda van Hulst en Fractievoorzitter Christiaan van Nispen gaan beide naar de provincie om te wijzen op de toezeggingen uit het verleden.

Uitwisseling met inwoners

Ester Dijk vertelde over een nieuw initiatief van Mens De Bilt en Samen Voor Hollandsche Rading. Het project Diensten voor ouderen maakt onderdeel uit van de pilot Gebiedsgericht werken.

Binnenkort wordt met ondersteuning van het Oranjefonds een huis aan huis Enquête verspreid bij alle 565 huishoudens. Hierin is aandacht voor het wonen in Hollandsche Rading en voor de mogelijkheden om elkaar te ondersteunen zodat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. De uitkomsten worden in juni verwacht. Een mogelijk vervolg is een digitaal platform voor vraag en aanbod met burenhulp.

Wonen in Hollandsche Rading

Behouden en versterken van het wonen staat centraal bij het gebiedsgericht werken in Hollandsche Rading. Wethouder Jolanda van Hulst: Er komt een nieuwe Woonvisie met het oog op de veranderende behoefte van mensen, we verwachten voor de toekomst meer 1 en 2 persoonshuishoudens, en er is behoefte aan jongerenwoningen. We zitten vast aan de rode contouren waardoor we binnen de bestaande gebouwde omgeving moeten zoeken naar mogelijkheden met splitsing van grote woningen.

Bosbergschool

De Bosbergschool en het naastgelegen dorpshuis zijn een trefpunt voor bewoners in Hollandsche Rading. Eelco Dalmeijer, voorzitter medezeggenschapsraad van De Bosbergschool: De school doet het goed en probeert zich te onderscheiden, onder andere met tweetalig onderwijs en met ICT, toch heeft de school te kampen met een teruglopend aantal leerlingen. Er zijn nu vier groepen voor acht klassen. De Bosbergschool kan met haar profiel ook wel kinderen uit Maartensdijk, Loosdrecht en Lage Vuursche aantrekken, maar moet daar flink aan trekken. Het zou mooi zijn als De Bosbergschool wordt meegenomen in de vastgoedinventarisatie van de gemeente. Het schoolgebouw, naast het nieuwe dorpshuis is nu 40 jaar oud en is toe aan modernisering.

VVD Fractievoorzitter Christiaan van Nispen sluit af met dank voor het gesprek en de uitwisseling over veiligheid, verkeer, onderwijs en wonen.