Kernbijeenkomst: het heet niet voor niets Groenekan!

Op woensdagavond 21 september was er een kernbijeenkomst voor Groenekan in dorpshuis De Groene Daan. VVD De Bilt organiseert informele bijeenkomsten om te horen wat er leeft onder de inwoners. Na Hollandsche Rading en De Leijen was nu de beurt aan Groenekan met onderwerpen als wonen, veiligheid, verkeer en onderwijs. Namens de VVD was wethouder Jolanda van Hulst aanwezig en vanuit de VVD fractie raadsleden Kees Lelivelt en Henk Van der Kammen, en commissieleden Henric de Jong Schouwenburg en Eelco Dalmeijer.

Wonen
De aanwezige bewoners vertelden over hun gevoel en ervaring in Groenekan. De nieuwste bewoner woont er net een half jaar, terwijl er ook bewoners zijn die er al 50 jaar en meer wonen. Allen waarderen de ligging en het groene karakter van Groenekan en vinden dat bepalend voor beslissingen over wonen, verkeer en de school. 

Ook in Groenekan blijven ouderen langer thuis wonen en dat stelt eisen aan hun woning en aan voorzieningen. Er zijn nog geen nieuwe ouderenwoningen in zicht, dus moeten we goed kijken hoe we onze inwoners kunnen ondersteunen. In Hollandsche Rading is Mens De Bilt met Samen voor Hollandsche Rading een onderzoek gestart. Een van de uitkomsten van dat onderzoek is dat inwoners niet goed weten welke voorzieningen er al zijn. Een andere is dat inwoners bereid zijn om elkaar te helpen. De dorpsraad kan hierin een rol pakken met contactambtenaar Miranda de Freitas. 

Frans de Graaf van Groenekans landschap en Marius van den Bosch van de dorpsraad Groenekan wijzen op de dorpsvisie Groenekan van 2009: Groenekanners willen hun dorp groen houden en het aanwezige groene en culturele erfgoed zoveel mogelijk behouden. De dorpsraad organiseert thema avonden. Groenekans landschap komt op voor het landelijke karakter, adviseert en informeert.

De groene schakel tussen spoor en Larenstein willen bewoners graag behouden, maar misschien zijn er wel wat woningen mogelijk? De Gemeente heeft dit gebied in studie en heeft hierover overleg met de Provincie.

Veiligheid
Jolanda van Hulst presenteerde de meest recente cijfers over veiligheid in Groenekan. De objectieve cijfers tonen één diefstal, een aantal vernielingen aan fietsen en auto’s, een paar meldingen van overlast en recent een rare overval die gelukkig is opgelost. Bij elkaar opgeteld is de tendens net als in de rest van De Bilt dat de criminaliteit daalt. Bewoners letten op elkaars huis en geven elkaar tips, bij voorbeeld over de inzet van bewegingsmelders en schemerschakelaars. Er zijn vaste routes van de wijkagent met herkenbare en niet herkenbare auto’s. Inwoners kunnen altijd het servicenummer van de politie 0900-8844 bellen als ze hulp of onderzoek willen. Elke melding helpt. Het is goed om de politie bij onraad te bellen want dan wordt dat geregistreerd. Een idee is om wijkagent Sebastiaan Bouman een keer te vragen bij de dorpsraad.

Verkeer
Bewoners maken zich zorgen over het verkeer op de Groenekanseweg. Ondanks 30 kilometer borden en wel 14 verkeersdrempels wordt er nog vaak te hard gereden. 

Handhaving is er wel, maar is toch te weinig om het gedrag te corrigeren. Soms zijn het gewoon de eigen bewoners die te hard rijden. Verbreden van de weg om fietsers meer ruimte te geven zou het groene karakter aantasten en te hard rijden in de hand werken. Het vrachtverkeer is helaas niet te vermijden omdat er bedrijven zijn. Het zou mooi zijn als er ‘smiley’ borden komen, de wethouder gaat hier actie op nemen. Een ander idee van inwoners is een shuttlebusje voor oudere inwoners.

De soms grote parkeerdruk van hockeyclub Voordaan is een terugkerend onderwerp. De club is bezig met onderzoek naar extra parkeermogelijkheden en een verbeterde ontsluiting. Inwoners vertellen soms wel, maar meestal geen overlast te ervaren.

De rotonde aan het eind van de Groenekanseweg bij De Bilt is een sterke verbetering voor de doorstroming. De lange wachtrij vanuit Groenekan is daardoor opgelost. Toch vinden de inwoners het jammer dat de rotonde niet ruimer is aangelegd, met aan twee kanten een fietspad en een voetpad.

A27
De aanstaande verbreding van de A27 heeft het hele dorp bezig gehouden. De gemeente is hierin goed opgetrokken met de stichting Stop Geluidshinder. Er zijn bovenwettelijke maatregelen afgesproken voor bescherming tegen geluidshinder in Groenekan. Toch is het nog niet klaar. Er is nog overleg met Rijkswaterstaat over bv de aanleg van een waterpartij, compensatie van groen en de mogelijkheid van nieuwe verbindingen binnen Groenekan. Wethouder en fractie beloven ondersteuning voor de gesprekken met Rijkswaterstaat.

Onderwijs
De Nijepoort school is druk bezig met de ontwikkeling van een nieuw schoolgebouw aan de Versteeglaan. De school is opdrachtgever voor de bouw. Wensen zijn er voor zoveel mogelijk ruimte en toch zo duurzaam mogelijk bouwen. Een voorlopig ontwerp is gepresenteerd. 

Tot slot
Bewoners noemen nog onderwerpen als zwerfvuil en illegaal storten van groenafval. Er zijn goede particuliere initiatieven om alles schoon te houden. En ook de gemeente houdt het in de gaten. Mocht het toch misgaan dan is er een meldpunt voor bewoners