Staat van Utrecht 2017-De highlights

De Staat van Utrecht is op 30 maart 2017 tijdens een feestelijke lancering bij het RIVM in Bilthoven door de provincie Utrecht gepresenteerd. Behalve de nieuwste data bevat De Staat van Utrecht informatie over actuele maatschappelijke thema’s in de regio. De Staat van Utrecht is een goed toegankelijke (digitale) monitor met veel informatie over de economische, sociale en fysieke kenmerken van het leefklimaat in de provincie. Het signaleert ook maatschappelijke uitdagingen.

Groeiende bevolking

Op het gebied van bevolking zien we dat de provincie Utrecht voorlopig vooral nog zal blijven groeien, waarbij er rekening gehouden moet worden met het feit dat de bevolkingssamenstelling zal veranderen. In de toekomst zijn er meer ouderen, neemt de etnische diversiteit toe en zijn er meer eenpersoonshuishoudens. Een van de uitdagingen voor de toekomst is om te anticiperen op al deze ontwikkelingen met passende voorzieningen en woningdiversiteit.

Economisch sterk

De provincie Utrecht is een economisch sterke provincie. De werkloosheid is relatief laag, de beroepsbevolking hoog opgeleid en er heerst een gunstig investeringsklimaat. De vestigingsgroei komt echter onder druk. Ook is er voor een deel sprake van verdringing op de arbeidsmarkt van laagopgeleiden door hoogopgeleiden en blijken arbeidsmarkt en beroepsopleidingen in de provincie niet maximaal op elkaar aan te sluiten.

Gezond

Inwoners van de provincie voelen zich gemiddeld gezonder. Maar ook op gezondheidsgebied zijn er uitdagingen. Luchtverontreiniging en geluidsoverlast brengen gezondheidsrisico’s mee en klimaatverandering leidt tot verhoogde kansen op hittestress en wateroverlast. Nederland behoort tot de landen met de meest gelijke inkomensverdeling ter wereld. Dit neemt niet weg dat er tussen en binnen gemeenten grote verschillen bestaan. Het gaat niet alleen om verschillen in inkomen, maar ook gezondheid, kansen op werk en (digitale) zelfredzaamheid.

Toenemende mobiliteit

Door de centrale ligging is de provincie Utrecht een aantrekkelijk plek om te wonen. Er is een gedifferentieerd woningaanbod, er zijn veel waardevolle landschappen en goede verbindingen met de rest van het land. De provincie Utrecht is de draaischijf voor het verkeer en vervoer in heel Nederland. Elke dag reizen veel mensen van, naar en door de provincie. Het is een uitdaging om deze toenemende mobiliteit duurzaam te faciliteren.

Monitor

De Staat van Utrecht omvat 12 hoofdthema’s, 40 subthema’s en circa 200 indicatoren die tezamen een beeld geven van het woon-, werk- en leefklimaat in de 26 Utrechtse gemeenten. De informatie is vooral kwalitatief van aard en wordt aangevuld met kaarten, tabellen en figuren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de aan de website gekoppelde databank ‘StaatvanUtrecht.databank.nl’ te bezoeken voor het oproepen van gegevens op detailniveau.

Zie voor volledige rapportage ook de pdf hieronder