VVD De Bilt over de begroting 2019: weloverwogen en degelijk

Gemeente De Bilt investeert in 2019 in woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid. De VVD De Bilt ziet het komende jaar als een uitdaging en als een jaar om grip op de financiën te krijgen.

Het streven naar voldoende woningen voor starters, ouderen en kwetsbare groepen is een belangrijk fundament van het coalitieakkoord. Alleen wettelijke taken, verplichte afspraken en onderdelen van het coalitieakkoord worden dit jaar uitgevoerd. Daarmee blijft de begroting sluitend, worden de lasten voor inwoners en bedrijven laag gehouden en worden ook schulden afgelost.

De VVD ziet een spanningsveld ontstaan op het gebied van duurzaamheid. In 2019 moeten de gemeenten in de regio een duidelijk energieaanbod aan de provincie doen. Dit gaat bijvoorbeeld om windmolens en zonneweiden. De gemeente zal hiervoor begin 2019 grote stappen moeten zetten met inwoners en bedrijven. Daarnaast mogen inwoners niet verplicht worden om dure investeringen te treffen aan hun woningen. De VVD vraagt zich af hoe met het voorgenomen budget voor duurzaamheid de hoge ambitie voor duurzaamheid en CO2-neutraal gehaald gaat worden.

Er gaat veel geld naar het sociaal domein. Dit geld wordt gebruikt voor een toenemend aantal jeugdigen dat zorg nodig heeft, een toenemend aantal uitkeringsgerechtigden en een toenemende vraag naar huishoudelijke hulp bij ouderen. Goede zorg voor deze doelgroepen is belangrijk maar vraagt ook om voorkomen van eindeloos doorverwijzen, fraudepreventie, monitoring en ‘strenger’ aan de poort zijn. Het college heeft een Taskforce gevraagd hoe meer grip gekregen kan worden op deze uitgaven in het sociaal domein. VVD De Bilt ondersteunt het college in deze aanpak en hoopt dat meer grip op de uitgaven het gevolg zijn het komende jaar.

VVD De Bilt blijft de vinger aan de pols houden op de uitgaven van het college. Los van de zorgen over de kosten voor het zwembad, is voor de VVD een goede balans belangrijk. Een balans tussen investeringen met publiek geld en concreet resultaat voor onze inwoners.

Denk mee: l.kok@debilt.nl

De gemeenteraad bespreekt de begroting op donderdag 8 november, vanaf 16.00 uur. Zie voor de stukken op
DeBilt.raadsinformatie.nl

Leontine Kok, fractievoorzitter VVD De Bilt