10 punten voor senioren

Senioren – iedereen van 55 jaar of ouder – vormen een belangrijk groep in de samenleving. Hun aantal neemt snel toe. Jongere senioren doen nog volop mee. Oudere senioren – vanaf 70 jaar – vragen vaker specifieke aandacht, maar geen betutteling. De VVD is er voor alle senioren! Het seniorennetwerk provincie Utrecht geeft de volgende algemene aandachtspunten mee:

1. SENIOREN TELLEN MEE! (PARTICIPATIE)

Wij hebben de senioren hard nodig! Met hun kennis en levenservaring kunnen senioren de samenleving verrijken. De VVD vindt dan ook dat zij volop mee moeten kunnen doen. Dus zijn de voorzieningen op sociaal-maatschappelijk, educatief, cultureel, sportief/ recreatief en economisch terrein, ook voor senioren goed bereikbaar en toegankelijk.

2. PROFITEREN VAN ECONOMISCHE GROEI

De VVD vindt dat iedereen, ook senioren, moeten meeprofiteren van economische groei. Weliswaar gaat de gemeente niet over hun (pensioen-) inkomen. Wij staan voor een lokaal sociaal beleid dat voorkomt dat senioren extra inleveren door opeenstapeling van lokale lasten en eigen bijdragen. Zo willen wij dat senioren hun koopkracht zoveel mogelijk behouden. Dat is ook belangrijk voor de lokale economie.

3. ZELFSTANDIG WONEN IN DE EIGEN (AANGEPASTE) WONING EN VERTROUWDE OMGEVING

De VVD steunt de senioren die ouder willen worden in hun eigen huis en hun vertrouwde woonomgeving. De vraag van senioren naar passende, zo nodig aangepaste, woonruimte bepaalt mede de (her)inrichting van buurten en wijken en de herbestemming van leegstaande panden. De VVD zet in op levensloopbestendige woningen. Knellende regels die doorstroming naar nieuwe woon- en woon-zorgvoorzieningen belemmeren, zullen wij schrappen. De gemeente moet senioren die willen verhuizen, adviseren en begeleiden. Verbouwen of verhuizen is, zeker op latere leeftijd, een ingrijpende gebeurtenis.

4. DOORSTROMING

De VVD vindt het belangrijk dat senioren die kwetsbaar zijn vanwege een fysieke of psychische beperking of anderszins, kunnen doorstromen naar een eigen woonplek in een beschermende omgeving. Eigen verantwoordelijkheid, eigen initiatief en eigen regie staan voorop; waar nodig wordt doorstroming gestimuleerd en goed begeleid.

5. VEILIGHEID OP STRAAT

De VVD vindt dat senioren zich moeten kunnen verplaatsen over veilige, brede, goed verlichte stoepen en fietspaden. Ook daar houden wij bij de (her)inrichting van onze buurten en wijken rekening mee. De woonomgeving moet overzichtelijk zijn en veilig en vertrouwd. De VVD is voor beter toezicht, door meer blauw op straat. Ook ondersteunt de VVD particuliere initiatieven op het gebied van sociale veiligheid, zoals buurtpreventie. Senioren moeten ook ’s avonds, veilig het huis uit kunnen.

6. BEREIKBAAR OPENBAAR VERVOER

Om volop mee te kunnen blijven doen is een goede bereikbaarheid per Openbaar Vervoer essentieel, zeker op latere leeftijd. De VVD vindt dat ouderen zich goed moeten kunnen verplaatsen in de regio, ook ’s avonds. Waar Openbaar Vervoer onvoldoende voorziet in de behoefte van senioren, worden aanvullende particuliere vervoersvoorzieningen ondersteund – zoals wijk- en belbussen.

7. MEER STEUN VOOR VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS

De VVD heeft zich met succes sterk gemaakt voor meer geld voor ouderenzorg. Senioren die deze zorg nodig hebben moeten vooral zelf kunnen aangeven in welke vorm die door professionals, vrijwilligers of mantelzorgers aan huis wordt verleend. Mantelzorgers die bij senioren intrekken – of omgekeerd – mogen geen hinder van knellende regels en/of financieel nadeel ondervinden.

8. BEGRIJPELIJK COMMUNICEREN, BEREIKBARE DIENSTVERLENING

De VVD vindt dat informatie en berichten van de gemeente tijdig en begrijpelijk moeten zijn, ook voor senioren. Dat geldt ook voor de digitale informatievoorziening en dienstverlening. De VVD wil de digitale vaardigheid van senioren bevorderen.

Senioren in afgelegen gebieden ervaren een grote afstand tot de gemeentelijke dienstverlening. Paspoorten, rijbewijzen en andere producten van de gemeente kunnen ook aan huis worden bezorgd.

9. ÉÉN AANSPREEKPUNT VOOR WONEN-WELZIJN-ZORG

De VVD wil beleid en uitvoering met betrekking tot wonen, welzijn en zorg zoveel mogelijk integraal samenbrengen. Samenhang en slagvaardigheid met betrekking tot wonen, welzijn en zorg is vooral voor senioren belangrijk. Zij mogen niet de dupe zijn van langdurige, niet op elkaar aansluitende, bureaucratische procedures die hen van het kastje naar de muur sturen.

10. VERBINDING MET JUNIOREN

Ouder worden is voor iedereen de toekomst. De VVD vindt dat mensen er in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn dat zij niet in een sociaal isolement geraken. De VVD vindt het belangrijk in het seniorenbeleid verbindingen te maken met junioren. Vooral op sociaal-maatschappelijk, recreatief, educatief en cultureel terrein. Senioren kunnen junioren inspireren – en omgekeerd. Dat voorkomt isolement en verrijkt de samenleving.

Meer weten?

Neem dan contact op met Saskia van Oijen, secretaris VVD Seniorennetwerk Provincie Utrecht