Participatie en democratie in gemeente De Bilt

De onrust onder verschillende belangenbehartigers is begrijpelijk. Met de komst van het nieuwe college van B&W is de koers in participatie niet zozeer verlegd, als wel verder afgebakend, met als doel tot daadwerkelijke maatregelen te komen in plaats van alleen maar te praten. Daarbij alle input van betrokkenen meenemend!

Participatie is een zelfstandig naamwoord en betekent deelname. De laatste jaren is in de Biltse politiek participatie misschien een middel geworden om keuzes uit te stellen omdat de meningen soms verdeeld zijn. Draagvlak is belangrijk en is de reden van het bestaan, van met name politieke partijen. Alleen als deelname wordt uitgelegd als meebesturen dan worden belangenbehartigers op het verkeerde been gezet. Nu lijkt de verwachting te zijn dat participeren meebeslissen is en dan is het begrijpelijk dat partijen boos zijn. 

Dat is de prijs van de democratie die alle partijen nu betalen, van inwoners, winkeliers tot aan het college en waar niemand blij van wordt. Laten we met elkaar het gesprek aan blijven gaan over de verwachting van participatie. Misschien is het beter om keuzes in hoofdlijnen bij het college te laten en inwoners en vertegenwoordigers twee scenario’s in de uitvoering voor te leggen met de vraag om hierover met elkaar in gesprek te gaan?  

Laten we ook gaan voor gezamenlijke resultaten en vasthouden aan de rollen die er zijn. Raadsleden die beleidskaders hebben vastgesteld, inwoners en vertegenwoordigers van verschillende partijen die hun mening en wensen kenbaar hebben gemaakt en het college die besluiten moet nemen.  Besluiten waarbij ze het ‘algemeen belang’ moeten dienen. Niet alleen van de ondernemers, niet alleen van de inwoners van het centrum of van het winkelend publiek.  Maar na een zorgvuldige belangenafweging moet het college keuzes maken die op de middellange en lange termijn goed zijn voor de gemeente De Bilt. En dat daarmee niet aan alle wensen kan worden voldaan hoort ook bij democratie. Participatie anno 2018 is in contact zijn over opties tegen de context van het algemeen belang. 

Leontine Kok, namens fractie VVD De Bilt