Groen licht voor de woningbouwambitie in Gemeente De Bilt!

Op 20 december heeft de gemeenteraad in De Bilt de door de portefeuillehouder uitstekend verwoorde woningbouwambitie voor de komende jaren goedgekeurd. Hierbij zijn nu de kaders voorgesteld, waarbij de VVD met name heeft ingestoken op leefbaarheid en het behouden van de vitaliteit. De ambitie gaat -zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord- uit van 845 nieuwe woningen tot 2026 en 450 sociale huurwoningen tot 2030. Om deze ambitie te behalen wordt er uitgegaan van de zogenaamde rode contouren waarbinnen gebouwd mag worden, echter wanneer deze te knellend zijn dan kan -na overleg met de provincie- een uitruil plaatsvinden.

Voor Maartensdijk en Westbroek heeft de VVD gepleit voor een aanzienlijke toename van het aantal woningen, dit op basis van de input van de inwoners die gevraagd hebben om nieuwbouw. De VVD is dan ook enthousiast over het door GroenLinks ingediende amendement om in ieder geval voor Maartensdijk woningbouw buiten de rode contouren nu al mogelijk te maken. Voor Westbroek zijn er vooralsnog mogelijkheden binnen de rode contouren en zullen lopende projecten die ook al buiten de rode contouren zijn gepland, gewoon doorgang vinden.

Daarnaast heeft de VVD ook gewezen op de mogelijkheden om kantoorgebouwen om te bouwen naar woonbestemmingen, met als voorbeeld de succesvolle realisaties in Nieuwegein en Houten.

Exacte locaties waar gebouwd gaan worden zullen nu door de portefeuillehouder worden aangegeven, waarbij de VVD in ieder geval wel de Schapenweide nog expliciet heeft benoemd. De bestemming is hier bedrijven en kennisinstellingen, waarbij de optie om woningbouw te realiseren open blijft. Dit ook geheel in lijn met het Coalitieakkoord.