Vol gas met Fred

Energieke VVD’er van Lemmen verduurzaamt huizen. ‘Ergens energie van krijgen!’ Dat kan op twee manieren. Door iets te doen waar je blij van wordt en door duurzame aanpassingen in je woning aan te brengen. Bij mij vallen deze aspecten samen. Met mijn bedrijf houd ik mij dagelijks bezig met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en daar krijg ik veel energie van. Er is landelijk veel discussie over het Energieakkoord. De voorgestelde maatregelen en de daarbij horende financieringsvoorstellen kunnen best (be)dreigend overkomen. Wijken die van het gas dienen te worden afgesloten en bewoners die het zelf maar moeten oplossen. Het zou anders voelen als je zelf regie hebt over je huis en de energie die je nodig hebt.

Ik vind dat verduurzamen van energie een toegevoegde waarde moet geven. En het moet iets geven dat je graag wilt. Zo zijn er mensen, die het beu zijn om elke maand maar weer geld aan de energieleverancier over te moeten maken. Zij zouden door zelf energie op te wekken ook geld kunnen besparen. Ook kunnen energiebesparende maatregelen zoals isolatie, leiden tot een verhoging van het wooncomfort. En natuurlijk is er een groeiende groep mensen met een ‘groen hart’, die vindt dat wij zuinig dienen te zijn op onze planeet en daarvoor veel wil doen en laten.

Ik sta -en de VVD-fractie met mij achter deze drie motivaties. Als gemeenteraad zullen wij over energievraagstukken -voor ons en onze kinderen!– moeten praten en gedegen besluiten moeten nemen. Uiteraard samen met de bewoners, waarbij er over en weer vertrouwen moet zijn!

Na ongeveer 25 jaar in de IT- en Telecom gewerkt te hebben (onder meer Apple, KPN en T-Mobile) ben ik 10 jaar geleden mijn passie gaan volgen en startende technische ondernemingen gaan adviseren en begeleiden. Vijf jaar geleden heb ik mij daarnaast toegelegd op het vraagstuk van verduurzaming van de bestaande woningbouw.

Besturen

Eind 2017 werd ik gevraagd om met de VVD mee te denken over een nieuw verkiezingsprogramma met als titel ‘Nieuwe Energie’. Erover praten is mooi, maar het gaat om het doen. Toen er door de VVD gezocht werd naar nieuwe raadsleden heb ik mij daarvoor aangemeld. Ik moet zeggen dat ik best wel verrast was vervolgens ook nog tot lijsttrekker te worden gekozen door de leden!

Als VVD-team zijn wij campagne gaan voeren en de dialoog met de bewoners aangegaan. We hebben veel geluisterd naar en met veel inwoners uit alle kernen gesproken. En vervolgens met de verkiezingen de grootste partij worden in De Bilt en benoemd worden tot informateur! Uiteindelijk met vier partijen het coalitieakkoord ondertekend en een college gevormd. Mijn zienswijze is dat een college net als een bestuur van een bedrijf moet bestaan uit functionarissen die ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben, moeten werken aan afspraken en overeengekomen doelstellingen dienen te behalen.

Zo ook de portefeuilleverdeling van de wethouders. Daarbij hoef je het niet altijd met elkaar eens te zijn en mag er stevig gediscussieerd worden, maar moet je wel eenduidig naar buiten treden. En uiteraard altijd in het belang van de inwoners, de klanten van de gemeente!

Het aantal partijen in de gemeenteraad van De Bilt is enorm:12 op 27 zetels. In mijn rol als informateur heb ik getracht op een vijftal onderwerpen een raadsbreed akkoord te sluiten. Dat is net niet gelukt. Wel waren partijen het er unaniem over eens dat de gemeente De Bilt wat betreft de aansturing door de raad, door het college en door het management, resultaatgericht dient te werken. Met als resultante een bedrijfseconomisch gezonde gemeente.

Nieuwbouw

Als gemeenteraadslid en als lid van de VVD-fractie zal ik de afspraken en actiepunten uit het coalitieakkoord monitoren. Om aan het eind van de raadsperiode te kunnen aantonen dat er daadwerkelijk zaken zijn gerealiseerd.

Een daarvan is de recent in de raad afgesproken ambitie voor de woningbouw. Hierbij zijn nu de kaders vastgesteld, waarbij de VVD met name heeft ingestoken op leefbaarheid en het behoud van vitaliteit van de gemeente. Voor Maartensdijk en Westbroek heeft de VVD gepleit voor een aanzienlijke toename van het aantal woningen, dit op basis van de input van de inwoners die ons gevraagd hebben om nieuwbouw. Hierbij is natuurlijk ook de samenwerking en behouden van de lokale middenstand van uitermate groot belang.

Recent heeft de eerste bijeenkomst van de Werkgroep Monitoring Strategische Agenda plaatsgevonden. Ik neem daar namens de VVD aan deel. Een prima initiatief en het geeft mij als gemeenteraadslid een extra mogelijkheid om mijn stem te laten horen!

Snellere besluitvorming

Dan terugkomend op ‘Ergens energie van krijgen’. Dat heb ik vanaf het begin en nu nog steeds bij mijn politieke activiteiten. Het stoort mij dat besluitvorming soms erg langzaam gaat. Daarentegen kun je je daaraan storen, maar je kunt ook kijken hoe besluitvorming kan worden versneld. Daar ben ik mee bezig en ook daar krijg ik energie van. Naast natuurlijk het verduurzamen van woningen waar de gemeente De Bilt extra geld voor vrij heeft gemaakt in de begroting!

Fred van Lemmen van VVD De Bilt

F.vanLemmen@debilt.nl