VVD De Bilt, over de woningbouwlocaties.

Vrijdag 4 oktober is door het college van de gemeente De Bilt een lijst gepubliceerd met de mogelijke locaties voor woningbouw. Deze lijst heeft veel stof doen opwaaien. Graag willen wij vanuit de VVD hier een korte toelichting op geven.


In het coalitieakkoord is de opdracht voor de gemeente De Bilt opgenomen om voor 2025 in De Bilt 845 woningen te realiseren. Zowel particuliere- als gemeentelijke grond c.q. terreinen komen hiervoor in aanmerking. Een aantal initiatieven, zoals het voormalige Hessing-terrein, zijn in behandeling of zijn gestart.  
 
De nu gepubliceerde lijst is gemaakt door het huidige college van wethouders en afgelopen vrijdag aan de leden van de gemeenteraad als voorstel gepresenteerd.
Natuurlijk staan wij achter de doelstelling om het gestelde aantal woningen te bouwen, echter de VVD-fractie kan niet instemmen met het laten verdwijnen van natuur, groen en aanzichten, welke uniek zijn voor het dorpsgezicht.
Wij weten ook dat in bepaalde kernen (Maartensdijk, Westbroek en Hollandsche Rading) er behoefte is aan nieuwbouw om de vitaliteit van de kernen te behouden. Daarnaast is bekend dat in de andere kernen er behoefte is bij een groep seniore bewoners om ‘door te schuiven’ naar kleinere woningen in de bekende omgeving. Wij wachten daarom nu de reacties van de bewoners af uit de hoorzitting en daarna de meningen van de andere partijen in de commissievergadering. Wij bewaken het groen in de gemeente en het dorpse karakter!
 
Zoals gesteld staan wij zeer kritisch ten opzichte van de door het college gepubliceerde lijst van voorlopige woningbouwlocaties.  De vele reacties van inwoners de afgelopen dagen sterkt ons in de gedachte dat wij hier zorgvuldig mee dienen om te gaan. Wij hebben daarnaast begrepen dat in diverse kernen er nu door bewonersverenigingen initiatieven zijn om bijeen te komen om een kritisch tegengeluid te laten horen.
 
De VVD is van mening dat de gestelde doelen gehaald kunnen worden zonder aantasting van die plekken die authentiek zijn voor de gemeente. Jullie reacties alsmede jullie voorstellen om bij te dragen aan een acceptabele realisatie van de gestelde doelen, zijn zeer welkom.
 
Voor de agenda: op 10 oktober 2019 om 20.00 uur is door de gemeente een inspreekavond gepland in het gemeentehuis. Hier kunnen inwoners en andere belanghebbenden hun mening geven. Dat is belangrijk om tot een uiteindelijk voorstel te kunnen komen.
Vervolgens vindt er op 17 oktober een commissievergadering plaats waar raadsleden hun reactie kunnen geven op de voorstellen van het college. Zo ook de VVD.
Na de commissievergadering is het aan de gemeenteraad om hier een beslissing over te nemen. De eerstvolgende vergadering van de raad staat gepland op 31 oktober, maar hier is de agenda nog niet van bekend.

Namens de Fractie VVD De Bilt

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.