VVD De Bilt stelt kaders en randvoorwaarden voor zonneweides en windmolens

VVD De Bilt staat voor het verder lokaal invulling geven aan de Regionale Energie Strategie, die uitvoering geeft aan het Klimaatakkoord en de doelstellingen om verder te verduurzamen. Hiervoor zal tot 2030 de uitstoot van CO2 met 49% terug moeten worden gedrongen, voor 2050 is dat 95%. Om de doelstelling voor 2050 te halen zullen andere energiebronnen nodig zijn, de VVD ziet kernenergie als mogelijke oplossing hiervoor. Daarnaast heeft de VVD voorkeur voor het plaatsen van windmolens op zee, buiten de gezichtslijn vanaf de kust gezien alsmede zonnepanelen op daken.

Om in de komende decennia projecten te realiseren, heeft de VVD De Bilt voor het plaatsen van zonneweides en windmolens de volgende kaders gesteld:

  • Voorwaarde is dat 100% van de opgewekte energie lokaal wordt afgenomen;
  • Inwoners moeten de projecten zien als iets van hun (door participatie en voor draagvlak);
  • Vanuit Ruimtelijke Ordening zal moeten worden gekeken naar landschappelijke inpassing en aantasting van de horizon;
  • Absoluut niet in natuurgebieden;
  • Op land bij voorkeur naast bedrijventerreinen en/of industrieterreinen;
  • Mogelijk langs grootschalige infrastructuur, bij voorkeur niet op een afstand dichter dan 1000 meter van woningbouw;
  • Terreinen dienen altijd aansluiting te houden met Natuur Netwerk Nederland (NNN);
  • Van toepassing zijn de overheidsregels voor afstanden tot woonwijken, geluidsoverlast en slagschaduw;
  • Een en ander in goede afstemming met omliggende gemeentes en/of provincies;
  • Tenslotte dienen er afspraken te zijn met exploitanten over het opruimen van de installaties aan het eind van de levenscyclus.