Berichtgeving Tennet en Stedin dat de teruglevercapaciteit van het Utrechtse hoogspanningsnet tegen de grens loopt

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

artikel 39 Reglement van OrdeAan de voorzitter van de raadDatum: 18 november 2021Onderwerp: Berichtgeving Tennet en Stedin dat de teruglevercapaciteit van het Utrechtse hoogspanningsnet tegen de grens loopt


Vraag/vragen:

  1. Op welke transformator stations is gemeente De Bilt aangesloten, is er een distributie kaart van alle leidingen en transformatoren op het grondgebied van gemeente de Bilt?? (LS-MS-HS-EHS)

  2. Slimme transformatoren, in zowel het stuk van Stedin als het stuk van Tennet wordt gesproken over slimme transformatoren. Kun u uitleggen wat het verschil is tussen deze slimme transformatoren en de huidige transformatoren?

  3. Wat gebeurt er als er nu met particulier opgewekte (zonne) energie er een te hoge spanning is in een deelgebied van ons spanningswerk?

  4. Is congestiemanagement mogelijk binnen het energienetwerk van de Bilt? Of zijn we volledig overgeleverd aan de stad Utrecht?

  5. Hoe gaat de wethouder garanderen dat alle (particulier en commercieel) opgewekte zonne-energie ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden?

  6. Bij de huidige productie van elektriciteit gaat 49% verloren (bron: EBN infographic 2021 - https://vimeo.com/507526447) geldt dit ook voor energie opgewerkt via zonnepanelen op dak en in zonnevelden?

  7. Stedin beheert het elektriciteitsnetwerk tot 50KV (laag- en middenspanning), Tennet is verantwoordelijk voor het (extra) hoogspanningsnetwerk. Als Tennet straks het hoogspanningsnetwerk op orde heeft, kan Stedin dan de lokaal opgewekte duurzame energie goed transporteren naar dit hoogspanningsnetwerk? Met andere woorden: hoe slim zijn de huidige transformatoren van Stedin?

  8. Is Stedin betrokken bij het huidige RES bod wat de gemeente de Bilt gedaan heeft? Zo nee waarom niet en zo ja, waarom is er toen niet gewaarschuwd?

  9. Uit de RES en stukken van de provinciale staten blijkt dat in maart 2021 door Stedin een netimpact-analyse gemaakt is met 19 knelpunten. Is het college bekend met dit onderzoek en zo ja welke van deze 19 knelpunten zijn van belang voor de gemeente de Bilt?

  10. In hoeverre kan Stedin garanderen dat het RES bod van gemeente de Bilt uitvoerbaar is? En zo niet welke aanpassingen moeten er dan aan het bod worden gedaan?
Toelichting:


Op 12 oktober jl. hebben Tennet en Stedin laten weten dat het Utrechtse hoogspanningsnetwerk tegen de grens loopt. Als gevolg hiervan verwacht Tennet structureel congestie in het 150Kv-net van de provincie Utrecht gedurende de periode van 2021-2029. Dat betekent dat nieuw te ontwikkelen terugleverbehoefte niet (volledig) kan worden gefaciliteerd.


De fractie van VVD De Bilt is bezorgd over hoe dit gegeven zich verhoudt tot de ambities waarvoor Gemeente De Bilt zich in U16-verband vastlegt in de RES. Anders gezegd: het bovenstaande roept het beeld op van dure installaties die langdurig werkloos in het landschap liggen.


Daarom hebben wij een bovenstaande vragen geformuleerd aan het College.


Gelet op het verstrekkende belang van de kwestie verzoeken wij het College de beantwoording van deze vragen in de Raadsvergadering te doen plaatsvinden.Ondertekening vragensteller: H.H. Kloos, fractie VVD De Bilt