Transitievisie warmte: VVD wil meer ambitie

Op donderdag 22 december zal de Raad de visie van Gemeente De Bilt op de warmtetransitie vaststellen.


Warmtetransitie is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Met warmtetransitie wordt de overgang bedoeld naar het aardgasvrij verwarmen van de 7 miljoen woningen in Nederland.


Alle gemeenten hebben vanuit de regering de opdracht gekregen om een warmtetransitie-visie op te stellen. Iedere gemeente mag hier wel een eigen invulling aan geven. Met name de centrale overheid zal ervoor moeten zorgen dat elektriciteit CO2 neutraal opgewekt wordt, bijvoorbeeld via windparken op zee, zonnevelden, geo-, aqua- en kernenergie. Parallel hieraan moeten we op lokaal niveau aan de slag met vervanging van onze verwarmingsinstallaties en betere isolatie van onze woningen. 


De warmtetransitie is voor inwoners van De Bilt dan ook van groot belang. Immers, onze energiekosten stijgen snel en het grootste gedeelte van de verbruikte energie zit in warmte. 

Het huidige voorstel van het College is om ambitieniveau D vast te stellen. In dit scenario koerst de gemeente naar het doel om in 2030 minimaal 20% van De Bilt aardgasvrij te krijgen.

Tevens zullen dan haalbaarheidsstudies worden gedaan naar de aanleg van warmtenetten in de wijken in het plaatje hieronder (aangeven in groen en roze). Het betreft Bilthoven-centrum, Tuindorp + Brandenburg, Maartensdijk kern 1, De Bilt west, De Bilt oost, De Bilt zuid en zogenaamde wijkuitvoeringsplannen voor Brandenburg PAW en De Leijen. 


Dat dit simpelweg niet ver genoeg gaat blijkt uit het bovenstaande plaatje. Juist de wijken met het hoogste gasverbruik per woning worden nu niet meegenomen in deze plannen. VVD De Bilt bereidt daarom een amendement voor op het voorstel van het College. 


VVD De Bilt wil dat er een ambitieniveau E “Best in Class” komt waarin alle wijken worden meegenomen in de haalbaarheidsstudies. Daarbij kan synergie behaald worden door wijken die op elkaar lijken samen te voegen. Hierdoor zijn er dan geen 1 of 2 fte aan ambtenaren per wijk nodig. 


De ambitie moet zijn om voor minimaal 50% aardgasvrij zijn in 2030. Onze gemeente kan leunen op een hoge betrokkenheid van haar burgers en hierdoor een voortrekkersrol op zich nemen in de warmtetransitie. VVD De Bilt wil de schouders eronder!


Wij zien nu al mooie initiatieven in wijken ontstaan waarbij bewoners collectief verduurzamen. Bijvoorbeeld door collectief water-warmtepomp-putten van 400 meter diep te laten boren. 


Geothermie gaat ons ook helpen om duurzaam in de warmtevraag te voorzien en wij roepen het College op om voortvarend aan de slag te gaan met de proefboring. (https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/ebn-onderzoekt-mogelijkheden-geothermie-in-de-bilt).

Verder stuurt VVD De Bilt aan op ideeën/concepten als:

- Oprichten van wijk-duurzaamheidteams (in samenwerking met bewonersverenigingen).

- Transitiewoningen bijvoorbeeld als onderdeel van de nieuwbouw op de Schapenweide. Hiermee mensen tijdelijke woonruimte bieden terwijl hun woning wordt verduurzaamd, inclusief voldoende capaciteit voor VVE’s / flatgebouwen.

- Een team vanuit gemeente dat burgers kan bijstaan met betrekking tot warmtepompen en (dak) isolatie. Denk hierbij aan ondersteuning bij de ontwikkeling van een verbouwplan, beoordeling van de offerte van installateurs en de check of er een vergunning nodig is.

- Vereenvoudiging en harmonisering van de vergunningseisen voor aardwarmtepompen en (dak) isolatie.


Heb jij verder nog goede ideeën laat het ons weten via r.jacobs@debilt.nl of via WhatsApp +3197013782224 


De discussiestukken vanuit de gemeente zijn overigens te vinden onder punt 10 via deze link:

https://debilt.raadsinformatie.nl/vergadering/910535