De Bilt scheert langs de rand van de afgrond, lastenverzwaring in zicht door dat college geld uit geeft als water

Dat de huidige coalitie met geld strooit was al duidelijk, toch verbaasde de VVD-fractie zich in de Raadsvergadering van 23 februari 2023. Het college wil, naast de 450K uit het coalitieakkoord, 2 miljoen euro extra uitgeven onder de noemer “vitalere ambtelijke organisatie”. Hierdoor komt de gemeente in de situatie waar alle ruimte uit de begroting is en elke tegenvaller moet worden opgevangen met bezuinigingen of lastenverzwaring. Bij dit linkse college weten we al welke keuze zij zullen maken: lasten verzwaren, bijvoorbeeld door het verhogen van de OZB of het invoeren van betaald parkeren. Wij zullen daardoor allemaal moeten opdraaien voor het financieel wanbeleid en de linkse hobby’s van het college.  

“Met deze extra uitgave van 2 miljoen  scheert dit college langs de rand van de afgrond.” 
Ralph Jacobs (fractie voorzitter VVD De Bilt) 

Voor het financieel wanbeleid heeft VVD De Bilt al in het debat over het coalitieakkoord gewaarschuwd; “dit linkse college gaat geld uitgeven als water”. Hierbij hebben we aangekondigd dat we de begroting goed in de gaten zouden houden en dat hebben we gedaan op 3 november bij de Begrotingsraad. In deze begroting was duidelijk dat er 2,5 miljoen extra werd uitgeven. En totaal niet onderbouwd, in één A4’tje werd 100.000 euro per regel uitgegeven aan linkse hobby’s. 

Door een meevaller in de uitkering van het rijk presenteerde het college op 3 november een ‘te ’positieve begroting. 


Hierbij werden de basisbehoefte voor het gemak niet meegenomen. De VVD-amendementen over het verduurzamen van de straatverlichting door LED, extra BOA’s, extra raadsondersteuing (griffie medewerkers) en het afschaffen van de hondenbelasting werden niet serieus genomen. Deze begroting was een ondoordacht hamerstuk en debat hierover was zinloos, dat is waarom wij de raadszaal na het debat hebben verlaten! 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee 

Onze verbazing werd alleen maar groter tijdens de eerste raadsvergadering na de Begrotingsraad een kleine 3 miljoen extra gevraagd wordt voor achterstallig onderhoud wegen. Daarna in de raad van januari wordt het budget voor de participatie ‘spoorzone’ verhoogd naar 800K. Grote uitgaven waarvan de VVD vindt dat je dit tijdens de Begrotingsraad al lang wist en het dus bewust later in de raad is aangevraagd zodat er genoeg ruimte in de begroting zou zitten voor het coalitieakkoord. 

Klap op de vuurpijl 

Tijdens de raadsvergadering van 23 februari werd er weer met geld gesmeten. Of liever gezegd gisteren was het eerste deel van de raadsvergadering. Naast het uit elkaar klappen van de fractie van Forza, stond er natuurlijk ook het uitgeven van extra geld op de agenda. De VVD is blij dat ons amendement bij de begroting voor de uitbreiding van de raadsondersteuing (griffie), nu via de werkgeverscommissie, met een ruime meerderheid is aangenomen. Opmerkelijk was dat tijdens het behandelen van dit punt onze burgemeester een winstwaarschuwing maakte: “ik wil wel één waarschuwing geven … dat er dan weinig saldo meer over is .. we hebben in 2023 dan nog net een sluitende begroting. Dat moet ook vanwege het toezichtskader.” “Het budget is op, zeg ik maar even!” 

Als klap op de vuurpijl wordt er in het volgende agendapunt ruim 2 miljoen euro extra gevraagd onder de noemer “vitalere ambtelijke organisatie”, lees extra ambtenaren en salarisverhoging. Nu zijn we als VVD voor een vitale organisatie en ook voor een stabiele financiële bedrijfsvoering. Zoals de burgemeester als aangaf moeten we in 2023 een sluitende begroting hebben. Wat inhoudt dat we alle kosten moeten kunnen betalen van de opbrengsten. Het bedrag van 2 miljoen euro komt niet uit de lucht vallen, het is gerekend naar het absolute 0 punt van de begroting. Alle ruimte die er nog in de begroting zit wordt hiermee opgemaakt. De VVD heeft de ‘year to date’ begroting opgevraagd, wat is de stand vandaag? Uit is staatje blijkt dat, gemakshalve, alle besluiten vanaf de Begrotingsraad (nog) niet verwerkt zijn, er geen rekening is gehouden met de inflatie en de 9 tot 13% loonstijging uit de cao onderhandelingen . De burgemeester is ervan overtuigd dat deze cijfers kloppen, de raad wil deze zekerheid ook en heeft besloten de beslissing over de vakantie heen te tillen naar 7 maart 2023, zodat de organisatie tijd heeft om het beter uit te werken. 


Wat hierdoor pijnlijk duidelijk wordt is dat bijvoorbeeld het laaghangend fruit zoals het verduurzamen van onze straatverlichting naar LED geen prioriteit heeft. Het wordt krap voor 2023 en we weten allemaal wat dit gaat beteken: lastenverzwaring voor onze inwoners. Want alle kosten moeten kunnen betalen van de opbrengsten en deze opbrengsten betalen u en ik! Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de OZB (onroerendzaakbelasting, een percentage van de waarde van uw woning WOZ) en betaald parkeren. Dit is het resultaat van financieel wanbeleid, oneerlijk begroten (2,5 miljoen voor het coalitieakkoord) en het weglaten van grote uitgaves in de begroting waarvan iedereen weet dat ze eraan zitten te komen. VVD De Bilt is voor een open, eerlijk en solide financieel beleid. Hier vechten we keihard voor en hier zullen we altijd voor blijven vechten daarbij hebben we uw hulp ook nodig.