VVD De Bilt Over Het Hoofdlijnenakkoord: Focus op Economische Groei, Veiligheid, Goed Bestuur

De VVD De Bilt is trots op het hoofdlijnenakkoord 2024-2028 ‘HOOP, LEF EN TROTS’. Het akkoord, gesloten tussen PVV, VVD, NSC en BBB, bevat tal van maatregelen die perfect aansluiten bij de kernwaarden van onze lokaal VVD-netwerk en specifiek voordelen bieden voor onze gemeente. Hieronder lichten we de belangrijkste punten toe die voor de VVD De Bilt van groot belang zijn.


Pragmatische Energietransitie en Respect voor Natuur


De VVD De Bilt steunt de pragmatische aanpak van de energietransitie zoals vastgelegd in het akkoord. Er wordt geïnvesteerd in duurzame energiebronnen en innovaties, denk hierbij aan geothermie, zonder nieuwe nationale koppen op Europees beleid. Inwoners en kleine ondernemers worden geholpen bij het verduurzamen van hun woningen en bedrijfspanden. Deze benadering past bij onze visie op een groene gemeente, met respect voor natuur. We streven naar een energietransitie die de natuurlijke omgeving versterkt en de biodiversiteit behoudt. Dit betekent dat duurzame energieoplossingen worden gepromoot, terwijl tegelijkertijd aandacht wordt besteed aan het behoud van groene ruimtes en natuurgebieden. Investeringen in groene infrastructuur, zoals parken en natuurgebieden, en maatregelen om de biodiversiteit te beschermen, zijn essentieel om onze gemeente leefbaar en duurzaam te houden.


Behoud cultureel erfgoed


De VVD De Bilt hecht veel waarde aan het behoud van onze cultuur en historie. Het coalitieakkoord erkent de belangrijke rol van boeren, tuinders en vissers in het Nederlandse cultuurlandschap, en benadrukt dat zij onlosmakelijk onderdeel zijn van onze Nederlandse cultuur. Er wordt gestreefd naar een toekomstperspectief voor jonge boeren en het beschermen van hoogwaardige landbouwgrond. Dit sluit aan bij onze inzet om het cultureel erfgoed van De Bilt te koesteren en te behouden.


Economische Groei en Ondersteuning voor Ondernemers


Het akkoord zet sterk in op economische groei en lastenverlichting. Er wordt een aanzienlijke belastingverlaging doorgevoerd voor hardwerkende Nederlanders, ondernemers en mensen met middeninkomens. Dit stimuleert niet alleen de lokale economie maar biedt ook extra financiële ruimte voor onze ondernemers. Daarnaast worden er maatregelen genomen om de positie van zelfstandigen (ZZP'ers) te verbeteren en meer vaste contracten te bevorderen, wat bijdraagt aan een stabielere arbeidsmarkt.


Versnellen van Woningbouw en Doorstroming


De VVD De Bilt juicht de maatregelen toe die gericht zijn op het versnellen van de woningbouw. Er komt meer beschikbare grond en de bouwprocedures worden versneld. Dit helpt om het woningtekort aan te pakken en zorgt voor betaalbare woningen voor zowel starters als middeninkomens. Bovendien worden bindende afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties om meer midden huurwoningen realiseren. Dit sluit aan bij onze inzet voor meer en kleinere (koop) woningen, wat de doorstroming op de woningmarkt bevordert.


Verbetering van Infrastructuur en Bereikbaarheid


Het akkoord voorziet in een aanzienlijke verbetering van de infrastructuur en bereikbaarheid. Er wordt geïnvesteerd in het onderhoud en de verbetering van bestaande weg- en OV-infrastructuur. Daarnaast wordt de bereikbaarheid van het landelijk gebied verbeterd door het busvervoer tussen dorpskernen te versterken. Dit komt de mobiliteit binnen onze regio ten goede en bevordert de economische ontwikkeling.


Veiligheid en Rechtsstaat


Veiligheid is een topprioriteit in het akkoord. De aanpak van georganiseerde criminaliteit wordt versterkt en er wordt geïnvesteerd in meer politie en politieposten in wijken. Ook worden straffen voor zware misdrijven verhoogd en wordt er hard opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag. Deze maatregelen dragen bij aan een veiligere leefomgeving voor alle inwoners van De Bilt.


Goed Bestuur, Financieel Solide Beleid en Democratie


Het akkoord zet ook in op goed bestuur, democratische vernieuwing en financieel solide beleid. Er worden maatregelen genomen om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren en er komt een constitutioneel hof voor betere toetsing van wetten aan de grondwet. Verder wordt de samenwerking met regio’s versterkt, wat de economische en infrastructurele ontwikkeling bevordert. Daarnaast blijven we ons inzetten voor een financieel solide beleid dat zorgt voor een stabiele en voorspelbare overheidsvoering.


Impact op Opvang van Asielzoekers en Statushouders


De gemeente De Bilt staat voor de uitdaging om voldoende opvanglocaties voor asielzoekers en huisvesting voor statushouders te bieden. Het coalitieakkoord bevat maatregelen die hierop inspelen, zoals het versterken van de regie op de nationale asielketen en de inzet op striktere toelatingsregels en snellere procedures. Door het verminderen van de druk op de opvangcapaciteit en het verbeteren van de beheersbaarheid van asielstromen, zal de gemeente beter in staat zijn om deze verantwoordelijkheid te dragen zonder de lokale gemeenschap te overbelasten. Dit biedt perspectief voor een evenwichtige en beheersbare aanpak van de opvang en integratie van nieuwkomers, in lijn met onze visie op een leefbare en betrokken gemeenschap.


De VVD De Bilt is ervan overtuigd dat dit akkoord de juiste stappen zet om de economische groei te stimuleren, de veiligheid te vergroten, goed bestuur te waarborgen en onze groene ambities te realiseren. Wij blijven ons inzetten voor een groen, veilig en goed bestuurd De Bilt.